ทัวร์ยุโรป BEST FRANCE 6วัน 4 คืน

 

ทัวร์ยุโรป BEST FRANCE  6วัน 4 คืน
รหัสสินค้า EU070-066
เดินทางโดยสายการบิน แอร์ฟรานซ์ 
ออกเดินทางเดือน 28 ธ.ค.59 - 02 ม.ค.60

ราคาขาย
฿55,900

รายละเอียดโปรแกรม

ทัวร์ยุโรป วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ปารีส 

08.30น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 7-8 เคาน์เตอร์สายการบิน แอร์ฟรานซ์ (Air France) แถว P 
11.25 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ฟรานซ์ เที่ยวบินที่ AF165
18.15 น. เดินทางถึงสนามบินชาร์ลเดอโกลล์ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงปารีส

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารจีน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก โรงแรม Mercure Paris Velizy หรือระดับเทียบเท่า

ทัวร์ยุโรป วันที่ 2 ปารีส-เชอน็องโซว์-ตูร์

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเชอน็องโซว์ ทางตอนใต้ของนครปารีส ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเชอน็องโซว์ ในจังหวัดอังเดรลัวร์ แคว้นซองทร์-วาลเดอรัวร์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) ผ่านชมทัศนียภาพสองข้างทาง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านชมปราสาทเชอน็องโซว์ หรือปราสาทแห่งสาวงาม ปราสาทที่โดดเด่นแห่งหนึ่งในกลุ่ม ปราสาทลุ่มแม่น้ำลัวร์ ตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำแชร์ ลักษณะของสถาปัตยกรรมของเชอน็องโชว์เป็น แบบผสมระหว่างสถาปัตยกรรมโกธิคและสถาปัตยกรรมเรอเนซองส์ตอนต้น ลานด้านหน้าวางแบบ ลานปราสาทยุคกลางล้อมรอบด้วยคูน้ำ ประตูทางเข้าขนาดใหญ่ทำจากไม้แกะสลัก ด้านในเป็นชา เปล (Chapel) โดดเด่นด้วยหน้าต่างประดับ กระจกสี, ห้องบรรทม, ห้องกรีน เป็นลักษณะศิลปะ แบบโกธิคและเรอเนซองส์ ห้องรับรอง, ห้องบรรทมพระเจ้าฟรองซัวส์ที่1, ห้องพระเจ้าหลุยส์ที่14 และห้องโถงตกแต่งด้วยเพดานโค้งสันที่มีหินหลักแยกจากกันเป็นเส้นขาด ถือว่าเป็นห้องที่แกะสลักที่ สวยที่สุดห้องหนึ่งในการตกแต่งแบบเรอเนซองส์แบบฝรั่งเศส จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองตูร์ Tours ศูนย์กลางของดินแดนที่ได้รับสมญานามว่าอุทยานแห่งประเทศฝรั่งเศส ซึ่งได้มีการกล่าวชมไว้ ในหนังสือ The Lily of the Valley และเป็นเมืองหน้าด่านของการผ่านเข้าไปท่องเที่ยวปราสาทลุ่ม แม่น้ำลัวร์ซึ่งเป็นดินแดนที่มีความงามและความมั่งคั่งในหลายศตวรรษที่ผ่านมาในสมัยก่อนบริเวณนี้ เป็นที่ตั้งของราชสำนักฝรั่งเศส, ที่อยู่ของข้าราชบริพารและท่านเคานท์ผู้ต้องการจะก้าวขึ้นเป็น กษัตริย์ นำท่านผ่านชมเมืองโดยรอบก่อนนำท่านเดินทางกลับนครปารีส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก โรงแรม Mercure Paris Velizy หรือระดับเทียบเท่า

ทัวร์ยุโรป วันที่ 3 ปารีส-แวร์ซายส์-พระราชวังแวร์ซายส์-ล่องเรือแม่น้ำแซนต์

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปารีส ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของมหานครปารีส พระราชวังแวร์ซายส์เป็นพระราชวัง ที่ยิ่งใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่งของโลก และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบันด้วย
นำท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ อดีตพระราชวังในยุคสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่14 ที่สร้างได้ อย่างวิจิตรบรรจงจนกลายเป็นต้นแบบของพระราชวังอื่นๆมากมาย นำท่านชมภายในพร้อมฟัง บรรยายจากมัคคุเทศก์ทั้งในส่วนของกษัตริย์และพระราชินีรวมทั้งห้องโถงกระจกที่ทูตจากสยามได้ เคยเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14ให้เวลาท่านเดินเล่นบริเวณอุทยานด้านหลังก่อนเดินทางกลับเข้า นคร ปารีส มหานครที่คนทั่วโลกใฝ่ฝันอยากมาเยือน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านชมมหานครที่คนทั่วโลกใฝ่ฝันอยากมาเยือน นำท่าน ถ่ายรูปกับหอไอเฟล ที่จัตุรัสทรอคคาเดโรที่อยู่กลางกรุงปารีส โดยจัตรุสทรอคาเดโร เป็นจุดยอดนิยมในการชมวิวหอไอเฟล โดยฝั่งตรงข้ามของจตุรัสนี้ คือ ฝั่งโรงเรียนการทหาร ซึ่งโดยทั้งสองจุดนี้เป็นจุดสวยที่สุดและสามารถมองเห็นตัวหอไอเฟลได้ทั้งหมดอย่างชัดเจน ถ่ายรูปกับบริเวณด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์ลุฟวร์ สัญลักษณ์พิรามิดขนาดใหญ่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามยิ่ง พร้อมนำท่านช้อปปิ้ง ร้านค้าปลอดภาษี ที่กรุงปารีส ราคาถูกกว่าข้างนอกมีส่วนลดพิเศษให้เฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านั้น เพื่อให้ได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีในราคาถูก เช่น เครื่องสำอาง, น้ำหอม, เครื่องประดับ, กระเป๋าหนังและเครื่องหนังอื่นๆ มากมาย รวมทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนมจากฝรั่งเศส เชิญท่านช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าดิวตี้ฟรีคุณภาพเยี่ยม จากร้านค้าปลอดภาษีชื่อดังของปารีส จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำแซนต์ แม่น้ำสายหลักของนครปารีสชมทัศนียภาพสองฟากฝั่งและชมสถาปัตยกรรมอันงดงามของอาคารสวยงามต่าง ๆ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก โรงแรม Mercure Paris Velizy หรือระดับเทียบเท่า

ทัวร์ยุโรป วันที่ 4 ปารีส-ช้อปปิ้งเอ๊าท์เล็ท La Vallee Village-ปารีส

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เอ้าท์เล็ต La Vallee Village พรีเมี่ยมเอ๊าท์เล็ทขนาดใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงปารีส ให้ท่านมีเวลาเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมจำนวนกว่า 100 ร้านค้า อาทิ Armani, Coach, Celine, Furla, Guess, Lacoste, Paul Smith, Marc Jacobs เป็นต้น
(เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย) 

บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่มหานครปารีส จากนั้นมีเวลาให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมสุดหรู ณ ห้างดังใจกลางกรุงปารีส อิสระช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ใกล้กับโรงโอเปร่าการ์นิเยร์ มีสาขาอยู่ตามเมืองใหญ่ๆ มากมายในหลายๆ ประเทศ แต่ที่โด่งดังขึ้นชื่อที่สุดคงเป็นสาขาปารีส ที่ตั้งอยู่บนถนนโฮสมานน์ เปิดกิจการในค.ศ.1894 ในย่านโอเปร่าที่คนปารีสชอบเดินช้อปปิ้งกันมากที่สุด มีแฟชั่นโชว์ให้ชมฟรีทุกๆ สัปดาห์ แถมมีร้านอาหารแบบบริการตนเองกับทิวทัศน์ที่สวยงามบนชั้น 6 ซึ่งสามารถมองเห็นตึกโอเปร่าได้อย่างชัดเจน ห้างสรรพสินค้านี้มีสินค้าหลายหลากแบรนด์ดังไว้สำหรับนักช้อปปิ้ง ให้เลือกสรรได้อย่างครบครัน อาทิ Prada, Gucci, Louis Vuitton, Versace, Chanel, Hermes, Dolce & Gabbana, Burberry เป็นต้น (เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าของท่าน อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย) 
ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่โรงแรมที่พัก โรงแรม Mercure Paris Velizy หรือระดับเทียบเท่า

ทัวร์ยุโรป วันที่ 5 ปารีส-ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นเช็คเอ๊าท์จากที่พัก 
นำท่านชมกรุงปารีส ให้ท่านได้เดินเล่นบริเวณลานจัตุรัสคองคอร์ดที่ออกแบบโดยเลอโนตร สถาปนิกผู้ริเริ่มสร้างเมืองแวร์ซายส์ ให้พระเจ้าหลุยส์ที่14 ที่ชวนให้ระลึกถึงการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส ผ่านชมประตูชัยแห่งจักรพรรดินโปเลียนณ.จัตุรัสชาร์ลสเดอโกลล์ ถนนชอมป์เอลิเซ่ที่โด่งดัง จัตุรัสคองคอร์ตที่ตั้งของเสาหินโอเบลิสจากวิหารลุกซอร์ในอียิปต์ ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ลุฟว์ที่ยิ่งใหญ่ โดม อินวาลิด สถานที่เก็บพระศพจักรพรรดินโปเลียน ฯลฯ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารจีน

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกลล์ เพื่อนำท่านทำคืนภาษีและเช็คอินตั๋วโดยสาร
16.20 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ฟรานซ์ เที่ยวบินที่ AF166

ทัวร์ยุโรป วันที่ 6 กรุงเทพฯ

09.15 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...

แบบฟอร์มจองทัวร์

Visitors: 7,706
http://line.me/ti/p/%40gtq5274j